Kristkirkens forfatning

I bunnen på siden finner du linker til bekjennelsesskrifter og tillegg i utskriftsvennlige versjoner.

§ 1 – Skriften

Kristkirken Ålgård er en selvstendig menighet som bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og tror og forkynner at hele Bibelen er Guds ord. Den slutter seg til den reformatoriske formulering:

Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente (Konkordieformelen, epitome).

Vi tror på Skriftens inspirasjon, tilstrekkelighet og klarhet i alle spørsmål som angår tro, lære og liv, og at ”hele Guds råd” (Apg 20,27) skal forkynnes med det mål for øye at det skal bli en del av menighetens tro og praksis. På samme tid holder vi fast ved at Skriften har et sentrum – ”Jesus Kristus, og Ham korsfestet” (1 Kor 2,2) og at ”av nåde er dere frelst, ved tro” (Ef 2,8), og at hele Skriften må forstås i lys av dette sentrum.

§ 2 – De oldkirkelige symboler og den lutherske bekjennelse

Kristkirken holder fast ved de oldkirkelige symboler – Den apostoliske og Den nikenske bekjennelse – som sanne uttrykk for den bibelske lære om den treenige Gud og om Guds Sønn, vår Herre Jesus Kristus.

Kristkirken slutter seg i hovedsak til den lutherske bekjennelse slik den er uttrykt i Luthers lille katekisme

På samme tid slutter vi oss til reformatorenes formulering om slike skrifter:

De andre symboler og skrifter er ikke, slik som Den hellige Skrift, dommere, men bare vitnesbyrd om og forklaring på troen; om hvordan Den hellige Skrift i omstridte spørsmål er blitt forstått og utlagt til enhver tid i Guds kirke av dem som levde den gang, og om hvordan den lære som strider mot den, er blitt forkastet og fordømt (Konkordieformelen, epitome).

§ 3 – Økumenisk profil

Kristkirken anser seg som ett av mange lokale uttrykk for den ene, hellige, alminnelige kirke. Vi tror vi er ett med alle ”som har fått Den Hellige Ånd likesom vi” (Apg 10,47), at ”Åndens enhet i fredens sambånd” (Ef 4,3) konstituerer den grunnleggende enhet mellom alle troende, og at ”enhet i tro på Guds Sønn og kjennskap til Ham” (Ef 4,13) er målet for enheten.

Vi føler oss forpliktet av det nye bud, ”Dere skal elske hverandre” (Joh 13,34), i vårt forhold til alle troende. Vi tror at vår økumeniske forpliktelse er verdensvid, men at den først og fremst testes lokalt.

§ 4 – Funksjon

Kristkirken ser tilbedelse og lovprisning av Den Treenige Gud som menighetens fremste glede og kall. Den er forløst for å være ”til pris for Guds herlighet” (Ef 1,14). Vi ser det også som vårt kall å velsigne Israel: ”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg” (1.Mos 12,3)

Vårt kall er videre oppbyggelse – menighetens indre vekst i tro, håp og kjærlighet – ”deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt” (1 Tess 1,3) – og misjon – å proklamere evangeliet ved ord og gjerning for mennesker som ikke har et personlig forhold til Jesus Kristus, med det mål for øye at de gjøres til Jesu disipler og inkluderes i menighetens fellesskap. Vi tror at en sunn menighet også skal reprodusere seg selv ved å plante dattermenigheter, og ved å sende ut evangelister og misjonærer.

§ 5 – Det allmenne prestedømme

Kristkirken bekjenner at der er én yppersteprest og at alle troende er prester for Gud. Vi hevder at det allmenne prestedømmet betyr at hver enkelt troende har fri adgang til Faderens trone ved Jesus Kristus. ”For der er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus” (1 Tim 2,5).

Videre hevder vi at alle kristne har den rett og det privilegium å vitne om og ”forkynne Hans storhet, Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys” (1 Pet 2,9).

Alle troende i fellesskap i steds-menigheten har rett og plikt til å prøve all lære og forkynnelse på Skriften.

Vi hevder at alle troende er kalt og utrustet til tjeneste og forvaltning av Guds nåde. ”Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde” (1 Pet 4,10). Menighetens ”vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet” skjer når alle tjener ”alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del” (Ef 4,16).

Målet for den enkelte troende er at ”Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning” (2 Tim 3,17).

§ 6 – Ledelse

Kristkirken hevder at Gud har valgt ut mennesker og kalt dem til spesielle tjenester med Ordet i hver enkelt menighet og i kirken som helhet. ”Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere” (Ef 4,11). Disse skal på en spesiell måte ”holde ved i bønnens og Ordets tjeneste” (Apg 6,4).

Vi tror at det er viktig at hver stedsmenighet anerkjenner og innsetter de menn Herren har kalt og utrustet til hyrder og lærere.. ”De valgte eldste for dem i hver menighet” (Apg 14,23).

Vi tror at aposteltjenesten primært er en tjeneste som omfatter flere menigheter, og at profettjeneste og evangelisttjeneste noen ganger kan være knyttet til en bestemt stedsmenighet, andre ganger omfatte flere menigheter.
Stedsmenighetens eldsteråd er dens åndelige lederskap. Det utøver sitt lederskap ved å være ”forbilder for hjorden” (1 Pet 5,3) og ved å sørge for at menigheten næres og styrkes ved forkynnelsen av Guds Ord og ved sakramentene.
Eldsterådets medlemmer må kunne identifisere seg med og er forpliktet på menighetens grunnsyn slik det er uttrykt i denne forfatningen.

Alle i eldsterådet må kunne anerkjenne både et barnedåpssyn og et troendes dåpsyn som fullverdig dåp. Som eldsterådsmedlem kan man ikke aktivt delta i en gjendåpshandling.

Hensikten med Ordets tjenester er ”at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme” (Ef 4,12). Gjennom det skal menigheten som helhet vokse ”sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet” (Ef 4,16).

Målet for hyrdenes tjeneste for den enkelte i menigheten er ”å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus” (Kol 1,28).

Eldsterådet engasjerer medlemmer til de forskjellige ledertjenester som de aktuelle behov gjør ønskelige til enhver tid.

Eldsterådet har rett til å kalle hyrder og lærere, og avsette lærere som forkynner eller lever i strid med Skriftens ord. Underskrifter fra et flertall i eldsterådet forplikter menigheten juridisk. Større økonomiske forpliktelser utover budsjettet skal normalt framlegges på medlemsmøtet.

§ 7 – Medlemskap

Kristkirken tar opp i fullt medlemskap med alle kirkelige rettigheter alle som har fylt 15 år, er døpt med kristen dåp, bekjenner tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre, og ønsker slikt medlemskap. Der må ikke være noe i lære eller liv som er i strid med denne bekjennelse til Jesus Kristus. Flertallet i eldsterådet har myndighet til, etter grundige samtaler med vedkommende, å eksludere personer som medlemmer (evt. føre over i begrenset medlemskap) de som ikke lever i tråd med Guds Ord. Dersom vedkommende er med i eldsterådet, har vedkommende ikke stemmerett i saken.
Stemmerett i medlemsmøter mistes etter ett år når et medlem uten gyldig grunn holder seg borte fra regelmessig deltakelse i menighetens gudstjenesteliv. Rettighetene kan oppnås på ny når vedkommende igjen deltar aktivt i menighetens liv.

Stemmerett for nye medlemmer oppnås etter et halvt år med fullt medlemskap.
Videre skrives barna inn i medlemskap ved dåp, barnevelsignelse eller når foreldrene ønsker det. Minst en av foreldrene må være fullt medlem av Kristkirken. De må selv velge ved nådde 15 år om de vil opptas i fullt medlemskap.
Andre som tilhører menigheten kan føres i begrenset medlemskap uten stemmerett.

§ 8 – Tilsyn og nettverk

Kristkirken søker å knytte til seg en moden kristen som nyter tillit og har demonstrert lederevner og sunn dømmekraft i åndelige spørsmål til å føre tilsyn med eldsteråd og menighet.

Kristkirken ønsker helst å slutte seg sammen i et nettverk med andre menigheter. Nettverket bør bestå av selvstendige grupper eller menigheter som på fritt grunnlag samarbeider om oppgaver og tiltak som fremmer menighetenes liv og tjeneste.

Kristkirken Ålgård vil uansett nettverktilknytning være en selvstendig menighet.

§ 9 – Forandringer av forfatningen

Et flertall av eldsterådet kan be om tilslutning på medlemsmøte til forandringer av forfatningen. Forandringer kan foretas med simpelt flertall på medlemsmøte og 2/3 flertall på nytt medlemsmøte minst 1 måned senere. Forandringer i lærespørsmål må ha et samlet eldsteråd bak seg.

Ovenstående forfatning for Kristkirken Ålgård er gjeldende fra den 17. november 2008 og underskrevet av eldsterådet.


Tillegg med andre bestemmelser og kommentarer:

Klikk på linken under for å få frem dokumentet:
Tillegg til forfatningen med andre bestemmelser og kommentarer

 

Bekjennelsesskrifter og dokumenter henvist til:

Klikk på linkene for å få frem dokumentene:
Den apostoliske og den nikenske trosbekjennelse
Den augsburgske bekjennelse, Confessio Augustana
Luthers lille katekisme
Danvers-erklæringen – Om bibelske manns- og kvinneroller

 

Hele forfatningen med tillegg og bekjennelsesskrifter

Klikk på linken for å få frem dokumentet:
Forfatning Kristkirken Ålgård med alle tillegg og bekjennelsesskrifter i ett dokument